بهنام ملک آرا

مدیر اجرایی

مهدی جوینی

رئیس مالی

محمدفضل الهی

افسر ارشد بازاریابی